Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Informacje o dziale
Centrum Aktywizacji Zawodowej - Informacja o dziale
ImagePubliczne służby zatrudnienia realizują usługi rynku pracy  zgodnie ze standardami określonymi przez:


 
Rozp. MPiPS z dnia 14 września 2010 r.
W sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
( Dz.U 2010 Nr 177 poz. 1193)
 

Standard pośrednictwa pracy realizowany przez pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy obejmuje
postępowanie przy:

    1. przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy;
    2. realizacji krajowej oferty pracy;
    3. przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy;
    4. podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym;
    5. podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną;
    6. przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy;
    7. przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

oraz na podstawie przepisów Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.)
 
Art. 36.
1. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
 
 1. udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. pozyskiwaniu ofert pracy;
 3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 4. informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 6. współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 7. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
 1. dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy;
 3. równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 4. jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy

 
 
« poprzedni artykuł