Menu Content/Inhalt
Dane adresowe

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
82 - 200 Malbork, al.Armii Krajowej 70
tel./fax 0 55 272 33 51, 272 33 55

NIP 5791513795

REGON 191934480 

Nr. rachunku bankowego Funduszu Pracy

85 1060 0076 0000 3210 0020 0901

email: gdma@praca.gov.pl
sekretariat@pup.malbork.pl

www.pup.malbork.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Obsługa interesantów: 8.00 - 14.00

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku.

Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: " Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska),
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy. 
 
TABLICA INFORMACYJNA
 
Dział 
Nr pokoju
Wew
nr
tel.
 Rodzaj załatwianych spraw
Dyrektor 12 302Nadzór i koordynowanie prac związanych z całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy
Z-ca Dyrektora 12 303Odwołania od decyzji administracyjnych, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
Centrum Aktywizacji ZawodowejDział
Pośrednictwo
Pracy
 16 304Świadczenie usług EURES, koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego, rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Gruzji, Mołdawy, Rosji, Ukrainy, informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, organizacja targów pracy i giełd pracy
 16 323, 325Informacja o ofertach pracy, obsługa pracodawców, zgłaszanie wolnych miejsc pracy, wydawanie skierowań na staże,
 8309,
310,
316,
Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych, informacja o ofertach pracy, wydawanie kart referencyjnych,
 22 330Doradca zawodowy; poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, informacja zawodowa,
 20 307Klub Pracy; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, zajęcia aktywizacyjne,
 Dział
Programy
Rynku
Pracy
 11 320Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, pożyczki szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, zwrot kosztów dojazdu, prace społecznie użyteczne, finansowanie kosztów studiów podyplomowych; finansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 14 324Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
 10 321Refundacja kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, informacja i wnioski,
Informacje i wnioski dotyczące przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
Dział Finansowo-Księgowy 21 340Główny księgowy,
 29 335Obsługa finansowa Funduszu Pracy i innych funduszy, obsługa budżetu,
 29 336Obsługa finansowa Funduszu Pracy, obsługa kasowa,
 29 334Kadry i płace,
Dział Organizacyjno – Administracyjny 13 322Sprawy organizacyjne i administracyjne, zamówienia publiczne, statystyka i analizy rynku pracy, obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 24 306Informatycy,
 12301
305
Sekretariat,
  308Składnica akt i archiwum zakładowe,
Dział Ewidencji i Świadczeń 25 339Ewidencja i świadczenia, dodatki aktywizacyjne,  ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych,
 28 333Ewidencja i świadczenia,
 1 326, 332Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
Ustalanie kapitału początkowego,
 8 Wydawanie zaświadczeń i druków dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  Dział Projektów 15 328Programy i projekty krajowe i unijne
 15A 327

 Tel.  kier. 55 272 33 51 do 55

 FAX   55  272 33 51 337 i 305

 Strona internetowa    www.pup.malbork.pl
 e-mail:   gdma@praca.gov.pl             
              sekretariat@pup.malbork.pl