Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne
21.04.2010.
 
Kto może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Skierowanym może być osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Dodatkowo do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Kierownik ośrodka pomocy     społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowego powiatowego urzędu pracy.

Czas i miejsce wykonywania prac

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczenia za wykonaną pracę społecznie użyteczną.
 
Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Świadczenie jest wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
   
Załączniki do pobrania:

 
Szczegółowe informacje na temat prac społecznie użytecznych udzielane są:
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11 lub 20
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 320 lub 307
oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pup.malbork.pl


Podstawa prawna:
  • Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowanie prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745).