Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prace interwencyjne
Prace interwencyjne
20.04.2010.
 
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kto nie może być organizatorem prac interwencyjnych?

1. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej:
a. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
b. w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
c. bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba, że spełniają warunek określony w lit. c).
2. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:
a. partiami lub organizacjami politycznymi,
b. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
c. organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
d. organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
e. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
f. kościołami lub związkami wyznaniowymi,
g. przedstawicielstwami państw obcych.
 
Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?
 
Prace interwencyjne mają na celu wsparcie osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - oznacza każdą osobę, która:

a. jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
b. nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
c. jest w wieku ponad 50 lat; lub
d. jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
e. pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grypy stanowiącej mniejszość; lub
f. jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji – oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Tryb organizowania prac interwencyjnych

1.    Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku
2.    Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w terminie 30 od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z odpowiednimi oświadczeniami powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
3.    Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne umowę określającą w szczególności:
a.    liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
b.    rodzaj i miejsce wykonywania prac interwencyjnych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
c.    terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
d.    obowiązek informowania Urzędu o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.
4.    Pracodawca, u którego skierowani bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
 
Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana jest za okresy miesięczne, po przedłożeniu przez pracodawcę następujących dokumentów:
 
1. wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i wynagrodzenie za czas choroby oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych,
2. poniższych załączników do wniosku:
a. listy obecności (w przypadku choroby – kserokopia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy),
b. listy płac zawierające potwierdzenie odbioru wynagrodzenia,
c. deklaracji ZUS DRA oraz dowody wpłaty lub kserokopie wyciągu bankowego potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.
 
Prace interwencyjne a pomoc publiczna
 
1. Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
2. Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielona, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:
a. ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
b. liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji - (podwójny wzrost netto) w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.
3. W sytuacji, gdy u pracodawcy nie występuje wzrost netto w ogólnej liczbie pracowników (zawsze ten wzrost musi nastąpić w stosunku do pracowników znajdujących się w szczególnej i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – pojedynczy wzrost netto), wówczas istotne jest, w jaki sposób zwolniło się miejsce pracy, na które następuje rekrutacja, i mogą to być tylko następujące sytuacje:
a. dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron albo rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika, jak również rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a upływem czasy, na które była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę;
b. niepełnosprawność;
c. przejścia na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego;
d. dobrowolność zmniejszenia wymiaru czasu pracy (na mocy porozumienia stron);
e. zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych.
4. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
5. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów placowych na rekrutacje pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o prace tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
6. Pracodawca zamierzający uzyskać pomoc publiczną zobowiązany jest do złożenia organowi udzielającemu pomocy oświadczenia o spełnieniu warunków odnoszących się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej. Pracodawca przedstawia również szczegółową dokumentację kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:
a. wynagrodzenia brutto oraz
b. opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne - za okres 12 miesięcy, w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz za okres 24 miesięcy, w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Załączniki do pobrania:

Szczegółowe informacje na temat prac interwencyjnych udzielane są:
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 14
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 324
oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pup.malbork.pl


Podstawa prawna:

  • Art. 49,51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne zarządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3)