Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Zwrot kosztów
Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
21.04.2010.
 
Refundacja kosztów przejazdu

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła:
  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • staż,
  • została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aby ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Refundacja kosztów przejazdu odbywa się na podstawie wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Załączniki do pobrania:
  • wniosek o zwrot kosztów dojazdów
  • rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Refundacja kosztów zakwaterowania

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła:
  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  • staż
  • przygotowanie zawodowe dorosłych
poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
 
2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 
3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Aby ubiegać się o zwrot zakwaterowania dojazdu należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Refundacja kosztów zakwaterowania odbywa się na podstawie wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Załączniki do pobrania:


Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu oraz zakwaterowania
udzielane są:

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 320


Podstawa prawna:
  • Art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.)