Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Staż zawodowy
Staż zawodowy
Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2008r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) starosta na wniosek lub za zgodą tego bezrobotnego może skierować do odbycia u pracodawcy stażu przez okres:
* nie przekraczający 12 miesięcy dla:
 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia,
* nie przekraczający 6 miesięcy dla:
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyższej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
 
Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone podlegają rozpatrzeniu. Pracodawca zostaje poinformowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. 
 
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psycho-fizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
 
Program powinien określać:
 1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 5. opiekuna osoby objętej programem stażu.
(art. 53 ust .4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Przyznanie stypendium oraz jego wypłata dokonywana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.
 
Ilekroć jest mowa o:

*bezrobotnym do 25 roku życia* - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia ( art. 2 ust.1 pkt. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 
Załączniki do pobrania:


Szczegółowe informacje na temat staży udzielane są:
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 320
oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pup.malbork.plPodstawa prawna:
 • Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).