Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PO - KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO-KL) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 września 2007 roku. Jest on jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i będzie zajmował się całością interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie PO KL stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej polskiego rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

Cele i ogólne obszary wsparcia PO KL
Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
Celem głównym PO KL jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczyni się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.
Wdrażanie PO KL
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Finansowanie PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro. Pozostałą część stanowią środki krajowe.

Kto będzie mógł realizować projekty?
W ramach PO KL będzie można realizować projekty w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:
 • instytucje rynku pracy, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
 • przedsiębiorcy, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
 • inne podmioty.
Negocjacje z Komisją Europejską
W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. prowadzony był proces negocjacji treści Programu z Komisją Europejską.  Wersja Programu będąca rezultatem powyższych prac została 10 lipca 2007r. przekazana Komisji Europejskiej. Zgodnie z procedurą przyjmowania programów operacyjnych przez KE Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans w okresie lipiec – sierpień 2007r. przeprowadziła konsultacje przekazanej wersji Programu z innymi dyrekcjami generalnymi KE. W efekcie prowadzonych prac, treść Programu uległa nieznacznym modyfikacjom i w dniu 28 września 2007r. Komisja Europejska wydała decyzję nr CCI 2007 PL 051 PO 001 przyjmującą do realizacji w Polsce Program Operacyjny współfinansowany z EFS.

Do pobrania (format PDF):
Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Komisję Europejską

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych.  W latach 2007 – 2013 pakiet rozporządzeń unijnych nie przewiduje konieczności opracowywania dokumentów tego typu. 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego jest więc przygotowywany jako dokument krajowy na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).  Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy obowiązek przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego spoczywa na instytucji zarządzającej programem operacyjnym.  Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami pośredniczącymi PO KL zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego.

Do kogo kierowany jest dokument?
Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał Ludzki, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczą szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania.

Obecny status dokumentu
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest obowiązującym dokumentem, zatwierdzonym oficjalnie przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 18.09.2007 r. Dokument ten został opracowany na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz w oparciu o szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL.

Do pobrania (format PDF):
Szczegółowy Opis Priorytetów POKL

Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podział środków w PO KL na poszczególne priorytety przedstawia się następująco:
 
Priorytet  Wkład wspólnotowy
(EUR)
Wkład krajowy
(EUR)

  Ogółem(EUR)
 

Udział procentowy 
I. Zatrudnienie i integracja społeczna 430260954 75 928404  506189358 4,43%
II. Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących
 6613101201167017867780119066,81%
III. Wysoka jakość systemu
oświaty
 855300828 1509354401006236268 8,81%
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 816311813 144 055 026 960 366 839 8,41%
V. Dobre rządzenie 519225980 91 628 114 610 854 094 5,35%
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 1918389821 338 539 3802256929201 19,76%
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 1319970145 232 935 9081552906053 13,60%
VII. Promocja integracji społecznej 1350207670 238 271 9421588479612 13,91%
VIII. Regionalne kadry gospodarki 1447911629 255 513 8171703425446 14,92%
IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
 388287040 68 521 242 456808282 4,00 %
X. Pomoc techniczna
OGÓŁEM PO KL:
 907176000171303105911420207059 100 %
 
System realizacji PO KL
Celem Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) oraz beneficjentów systemowych.
Dokument składa się z VII części, których zawartość była przedmiotem konsultacji ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.
System realizacji PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013,  jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.
System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucje Zarządzającą zgodnie z art. 26 pkt 1 ust 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO.

Do pobrania (format PDF):
System Realizacji POKL

Generator wniosków aplikacyjnych do PO KL – dostępny jest jako internetowa aplikacja na stronie www.efs.gov.pl

Strony na które warto wejść:
 
« poprzedni artykuł