Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktywna Kobieta
Aktywna Kobieta
11.10.2007.

Image 

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku pozyskał środki w wysokości 18,9 tys. zł na realizację projektu w ramach programu „Aktywna Kobieta”. Celem tego Programu jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet powyżej 50 roku życia i ułatwienie bezrobotnym kobietom w wieku powyżej pięćdziesięciu lat udziału w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie pracy i jej utrzymanie.
 
Problem kobiet powyżej 50 roku życia na polskim rynku pracy
 
Różnorodne raporty i analizy dowodzą tego, że kobiety powyżej 50 roku życia mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz cechuje je niska aktywność zawodowa. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, m.in. są one, ze względu na wiek postrzegane jako niewydajni pracownicy, posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje, częściej też występują u nich choroby i niepełnosprawność.
 
Wielu specjalistów rynku pracy jest zdania, że aby poprawić sytuację kobiet na rynku pracy niezbędna jest edukacja pracodawców oraz promocja elastycznych form zatrudnienia.

W wyniku występowania podobnej sytuacji na rynku pracy powiatu malborskiego Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zdecydował się na realizację projektu w ramach powyższego programu.
 
Działania zaplanowane w projekcie:
 
Projekt zakłada likwidację powyższych barier poprzez opracowanie kompleksowego programu outplacementu środowiskowego w skład którego wejdą następujące etapy:
a.)Opracowanie kampanii informacyjno - promocyjnej skierowanej w szczególności do pracodawców, mającej na celu uświadomienie pracodawcom, że warto zatrudniać kobiety po 50 roku życia. Planuje się przeprowadzić akcję promocyjną w prasie oraz Internecie, a także za pomocą materiałów promocyjnych na terenie urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu. Dodatkowym planowanym działaniem będzie przeprowadzenie mailingu, skierowanego do pracodawców z terenu powiatu malborskiego.
 
b.)Zapewnienie potencjalnym beneficjentkom projektu pomocy doradcy zawodowego w ramach warsztatu „Integracja z rynkiem pracy”, mających na celu określenie potencjału zawodowego i  predyspozycji, które mogą pomóc w wybraniu miejsca odbywania przygotowania zawodowego.
 
c.) Zapewnienie pomocy finansowej w postaci zawrotu kosztów dojazdu (w ramach środków własnych wnioskodawcy), aby ułatwić beneficjentkom projektu dojazd do miejsca odbywania przygotowania zawodowego poza miejscem zamieszkania.
 
d.) Możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach innego projektu pn.„Nowe czasy nowe metody. Europejskie standardy rynku pracy”  realizowanego w ramach Działania 1.1 SPO RZL. Beneficjentki w zależności od potrzeb, będą miały możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez firmę zatrudnioną w ramach powyższego projektu. Konsultacje obejmują m.in.:
  • doradztwo zawodowe,
  • doradztwo w zakresie wyboru lub zmiany przyszłego zawodu,
  • doradztwo personalne,
  • prawo podatkowe,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: pomoc w  sporządzaniu biznesplanu, zakładaniu własnej firmy i tworzeniu koncepcji przedsiębiorstwa, doradztwo finansowo-ekonomiczne, doradztwo marketingowe i handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie prowadzenia negocjacji z kontrahentami i bankami oraz doradztwo w zakresie źródeł pomocy dla przedsiębiorcy.
e.)    Organizację 6 -miesięcznego przygotowania zawodowego u pracodawcy (01.10.2007 – 31.03.2008r.), które umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności, związanych z pracą w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji pod nr tel. (055) 272-33-51 wew. 320,325,330 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy Al. Armii Krajowej 70.
Uwaga!!! Rekrutacja bezrobotnych kobiet po 50 roku życia do udziału w w/w projekcie została zakończona 05.10.2007r.


"PROJEKT ZAKOŃCZONY"