Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

O sfinansowanie studiów podyplomowych mogą ubiegać się:

1.    osoby bezrobotne;
2.    osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  • uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • są żołnierzami rezerwy;
  • pobierają rentę szkoleniową;
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
3.    pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie studiów podyplomowych składają w Urzędzie wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych zawierający min. uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych oraz informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

Osoby korzystające z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zobowiązane są do przedkładania w Urzędzie dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia tych studiów.

W przypadku podjęcia przez osobę odbywającą studia podyplomowe zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w  tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. Stypendium nie przysługuje w przypadku dofinansowania kosztów studiów podyplomowych poszukującemu pracy.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 5, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów tj. wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Z uwagi na racjonalność wydatkowania środków Funduszu Pracy złożone wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych rozpatrywane będą  z uwzględnieniem zobowiązania przyszłego pracodawcy do zatrudnienia w trakcie lub po odbytych studiach podyplomowych bądź podjęcia przez uczestnika studiów działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
udzielane są:


w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 8 lub 11
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 309 lub 318
oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pup.malbork.pl    Podstawa prawna:
  • Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
  • Rozdział 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193)