Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PRACA DLA MŁODYCH
Praca dla Młodych - Dobry Start
02.08.2007.
Image

Wobec złożonej sytuacji młodych ludzi wychodzących na rynek pracy oraz pogłębiającego się zjawiska emigracji, podjęcie zadań ograniczających te problemy wydaje się ze wszech miar potrzebne.

Bezrobocie wśród młodzieży to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów występujących w Polsce. Pomimo, iż wskaźnik bezrobocia systematycznie spada (wg danych Eurostatu wynosił on w 2006 roku 29,8%, w stosunku do 36,9% w roku 2005), to współczynnik aktywności zawodowej wśród młodzieży jest nadal bardzo niski (wg danych MPiPS w IV kwartale 2006 wynosił tylko 46,2%). Bezrobotna młodzież stanowi obecnie ok. 19,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Utrzymujący się wciąż wysoki poziom bezrobocia, ale także relatywnie niskie płace zwiększają skłonność młodzieży do wyjazdów zarobkowych. Potrzeba kompleksowego rozwiązania problemu młodzieży na rynku pracy powoduje konieczność podjęcia intensywniejszych działań, ukierunkowanych na ułatwienie młodym ludziom dostępu do rynku pracy.

"Biorąc pod uwagę konieczność podejmowania dalszych działań ułatwiających młodzieży płynne wejście na rynek pracy, Pani Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjęła decyzję o przeznaczeniu środków rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 60 mln zł na realizację Programu "Praca dla Młodych - Dobry Start".

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach programu "Praca dla Młodych - Dobry Start" będzie realizował projekt "Sposób na pracę".

Działania zaplanowane w projekcie:

  • przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla wszystkich uczestników projektu,
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - 6 osób,
  • przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy dla uczestnika programu - 5 osób,
  • staż zawodowy (okres trwania - 01.07-30.11.2007 - 5 m-cy) - 107 osób.

Beneficjenci projektu:

  • młodzież do 25 roku życia,
  • absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia,
  • w szczególności młodzież pozostająca w rejestrach bezrobotnych krócej niż 24 miesiące.

W/w formy aktywizacji zawodowej młodzieży mają na celu umożliwienie młodzieży z powiatu malborskiego zdobycie doświadczenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego, które pozwoli tej grupie na dynamiczne wejście na rynek pracy oraz sprawne poruszanie się po nim.

Więcej informacji o działaniach zaplanowanych w projekcie w siedzibie urzędu lub
pod nr tel. (055) 272-33-51 wew. 320, 330.

 

"PROJEKT ZAKOŃCZONY"