Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Komputer dla Homera 2003
Komputer dla Homera 2003
24.07.2007.

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących "KOMPUTER DLA HOMERA 2003"

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 15/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku.

 

Celem programu jest umożliwienie:

 

  a. zatrudnienia i uzyskania samodzielnej pracy w różnych dziedzinach,
  b. nauki oraz zdobycia specjalistycznej wiedzy,
  c. zdobycia umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.
Program jest realizowany w formie pomocy finansowej dla osób niewidomych i niedowidzących w zakupie podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, a także uczestnictwie w odpowiednim szkoleniu.Ponadto celem programu jest realizacja prawa osób niewidomych i niedowidzących do pracy, nauki oraz swobodnego komunikowania się.  

Adresat programu:

 

  1) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
  2) dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 

Przedmiot pomocy:

 

  1) zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;
  2) zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;
  3) zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;
  4) zakup urządzeń lektorskich.
  5) szkolenia w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.
 

Forma pomocy:- dofinansowanie.

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż: dla sprzętu podstawowego - 5 % ceny zakupu; dla specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz elementów służących rozbudowie systemu - 2 % ceny zakupu; dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich - 2 % ceny zakupu; dla urządzeń lektorskich - 7 % ceny zakupu.Maksymalna kwota udzielonego osobie niepełnosprawnej dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu.Maksymalny koszt szkolenia, zakwareowania i wyżywienia osoby szkolonej jest uzależniony od stopnia uszkodzenia narządu wzroku, i wynosi w przypadku:

  1) osoby niedowidzącej - 1.500,00 zł.
  2) osoby niewidomej - 1.900,00 zł.
  3) osoby głuchoniewidomej - 11.300,00 zł.
 

Realizacja w Oddziałach PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów dofinansowania, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja)

Decyzje - Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Komisje - ustalają kolejność realizacji wniosków

Termin składania wniosków- zostanie zawarty w procedurze realizacji programu - prawdopodobnie od maja do końca czerwca.

W planie finansowym PFRON na realizację programu w 2003 roku przewidziano kwotę 10,5 mln