Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow EFS - SPORZL
EFS - SPORZL
efs.jpg

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Jego celem jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004-2006) EFS przeznaczony będzie na realizacje Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w ramach którego można pozyskać 1,4 mld euro (kwota dla całego kraju) oraz jednego priorytetów

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Część środków z EFS przeznaczona zostanie na udział Polski w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, która służy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy., która służy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Unijna pomoc jest dużą szansą dla rozwoju naszego powiatu. Potrzebne jest większe zaangażowanie lokalnych instytucji, organizacji pracodawców oraz obywateli, aby wspólnie wypracować dobre pomysły i rozwiązania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

Powiatowy Urząd Pracy podjął już pierwsze działania w celu pozyskania środków na aktywizację osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

18 czerwca 2004r. podpisano Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, a Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.

 

 

 

 1 lipca 2005r. podpisano Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu.

 

 

 

 3 października 2005 r. podpisano Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu.