Menu Content/Inhalt
Rejestracja
18.02.2011.
 
Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoba rejestrująca się przedkłada następujące dokumenty:


 1. wypełniona karta rejestracyjna bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 2. dowód osobisty,
 3. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (oryginały oraz ich kserokopie),
 4. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,
  • osoby po zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – dodatkowo decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru,
  • osoby po utracie renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego, – dodatkowo – decyzja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekającą o ustaniu prawa do ich pobierania ww. świadczenie (oryginał  oraz ich kserokopia) lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania ww. świadczeń,
  • osoby po utracie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego po ustaniu zatrudnienia albo zaprzestaniu prowadzenia  lub zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej – dodatkowo- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania ww. zasiłków,
  • osoby po utracie pobierania zasiłku stałego – dodatkowo decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej orzekającej o okresie na jaki został przyznany lub zaświadczenie o okresie jego pobierania,
  • osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę zlecenie – dodatkowo zaświadczenie o wynagrodzeniu w rozbiciu na poszczególne miesiące zatrudnienia z informacją, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 5. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada,
 6. osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów przedkłada dokument potwierdzający stopień
 7. niepełnosprawności,
 8. Numer NIP nadany przez właściwy Urząd Skarbowy (oryginał oraz jego kserokopia),

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, lub odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, z późn. zm,) następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.)

Osoby rejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy po raz kolejny, które wcześniej składały kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia nie są zobowiązane do ich ponownego składania, jedynie dokumentują (uzupełniają) okresy zatrudnienia po ostatniej utracie statusu osoby bezrobotnej.

Uwaga!

Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i innych świadczeń, które chcą aby należne im świadczenia były przekazywane na rachunek bankowy do wniosku zobowiązane są załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego, że są jego właścicielami lub współwłaścicielami.