Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Dotacje i refundacje arrow Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
20.04.2010.
Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Osoba bezrobotna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej ustalona jest z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności,  uzasadnionych kosztów, stopnia przygotowania oraz oceny realności przedsięwzięcia.

Bezrobotny chcący rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej może ubiegać się z Funduszu Pracy o środki na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, a także na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bezrobotnemu mogą być przyznane środki w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznawanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Środki na podjęcie działalności mogą być przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio
i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności, tj.:

1. zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy bądź przedmiotów, które charakteryzują się długim okresem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i niezbędne do prowadzenia działalności,
2. zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji maksymalnie do wysokości 50% przyznanych środków,
3. remont i adaptacj lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza maksymalnie do wysokości 10% przyznanych środków,
4. reklamę i promocję działalności gospodarczej maksymalnie do wysokości 10% przyznanych środków.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie są przyznawane na:
1. założenie spółek,
2. działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesicy),
3. płace, opłaty ZUS, kaucje, koszty dzierżawy, inne koszty związane z prowadzeniem działalności,
4. opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje,
5. zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing i inne instrumenty finansowe np. polisy,
6. handel obwoźny, handel na bazarach i targowiskach,
7. wydatki inwestycyjne obejmujce koszty budowy i remontów kapitalnych oraz koszty zakupu lokalu,
8. remont i adaptacj lokalu, w przypadku gdy działalność w głównej mierze będzie prowadzona poza lokalem wskazanym do remontu,
9. remont i adaptację lokalu w wysokości przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty środków,
10.działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
11.zakup ruchomości i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałżonka,
12.zakup samochodu,
13.działalność w innej formie niż jednoosobowa firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
14.zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji w wysokości przekraczającej 50%
wnioskowanej kwoty środków.

Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego

1. Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej po uprzedniej rozmowie z doradcą zawodowym składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności wraz z załącznikami.
Wniosek, który jest podstawą oceny i podjęcia decyzji musi być złożony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny.
2. Po złożeniu wniosku osoba bezrobotna zostaje skierowana na szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku może wyrazić zgodę na zwolnienie z     uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli osoba bezrobotna:
  • ukończyła w/w szkolenie w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku lub
  • posiada wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo lub zarządzania.
2. Rozpatrywanie i zaopiniowanie wniosków odbywa się w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku oraz ukończenia szkolenia przez osobę bezrobotną wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia przez Komisję ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków.
3. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą bezrobotną a Starostą Powiatu Malborskiego, którego reprezentantem jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Urząd, w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków:


1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowanie zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
3. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
4. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
5. przedstawił biznes plan zawierajcy analizę finansowo ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia,
6. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Uwaga!
Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis.


Załączniki do pobrania:


Szczegółowe informacje na temat przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są:
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 10
pod numerem telefonu 055 272-33-51 w. 321
oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pup.malbork.pl
 
 
Podstawa prawna:
  • Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 512).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., str. 5),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
 

 
« poprzedni artykuł