Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Przetargi arrow Szkolenie hafciarstwo arrow Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Wpisał: Krzysztof Mościcki   
28.06.2011.

Malbork, dnia 28.06.2011 r.

OA-253-23/KM/11

 

O G Ł O S Z E N I E

o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szkolenie pn. „hafciarstwo”

 

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na szkolenie pn. „hafciarstwo” na potrzeby realizacji projektu pn. „Tragamin Średniowieczny Zaścianek - szkolenia umożliwiające stworzenie wsi tematycznej w Gminie Malbork”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz analizie złożonych propozycji cenowych pod kątem kryteriów określonych w zaproszeniu, wybrał propozycję cenową złożoną przez Wykonawcę: Grzegorz Barasiński KALIGRAF, ul. Parkowa 6/2, 46-113 Pągów, oraz zawarł z wykonawcą umowę.

 

Zaoferowana przez wyłonionego Wykonawcę cenę brutto: 2.700,00 zł

 

Kryteria ocen propozycji cenowych – cena 60%, doświadczenie 40%

 

Propozycja cenowa najkorzystniejsza z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

 

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe oraz ich ceny i uzyskana punktacja.

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Cena brutto

1.                

Grzegorz Barasiński KALIGRAF,

ul. Parkowa 6/2, 46-113 Pągów

2.700,00 zł

2.                

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2 80-831 Gdańsk

3.600,00 zł

 

 

 

 
następny artykuł »