Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej
Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej
24.07.2007.

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.

   

Program zatwierdzony uchwałą nr 51/2002 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 12 grudnia 2002 roku.

 

Cel programu:

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Przekazywane w ramach programu środki finansowe umożliwią organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych a także przystosowanie istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Adresatami programu

Z ofertą zawarcia porozumienia w ramach programu w sprawie utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, mogą wystąpić instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Z wnioskiem o refundację kosztów w ramach programu mogą wystąpić jednostki organizacyjne ww. instytucji, które zatrudnią przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, posiadające skierowanie do pracy z powiatowego urzędu pracy.

 

Przedmiot pomocy:

Refundacja kosztów: (przystosowania istniejących stanowisk pracy, polegającego na wyposażeniu przestrzeni pracy (z niezbędnymi pracami budowlanymi i adaptacyjnymi) stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności w przedmioty służące bezpośrednio wykonywaniu czynności zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej oraz w przedmioty ułatwiające jej sprawne funkcjonowanie w zakładzie pracy (z wyłączeniem środków transportu, poza wózkami jezdniowymi); (szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na przystosowanych istniejących stanowiskach pracy; (wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na przystosowanych istniejących stanowiskach pracy, za okres 12 miesięcy.

 

Forma pomocy - refundacja:

Refundacja przystosowania istniejących stanowisk pracy nie może przekroczyć kwoty piętnastu tysięcy złotych na każde przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisko pracy. Refundacja szkoleń nie może przekroczyć kwoty 1.250,00 zł za każdą przeszkoloną osobę niepełnosprawną. Refundacja wynagrodzeń nie może przekroczyć kwoty 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia za każdą zatrudnioną w danym miesiącu osobę niepełnosprawną.

 

Realizacja w Biurze PFRON (wybór instytucji do uczestnictwa w programie, podpisywanie porozumień)oraz w Oddziałach PFRON (weryfikacja wniosków, obsługa umów o refundację, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja)

Decyzje o wyborze instytucji- Zarząd PFRON

Decyzje o przyznaniu refundacji kosztów - Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Termin składania ofert - do 30 czerwca 2003 roku

Termin składania wniosków- określany w porozumieniu zawieranym w ramach programu.

Środki w 2003 roku - 20 mln