Menu Content/Inhalt
Papirus
24.07.2007.

PAPIRUS - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 31/2000 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 sierpnia 2000 roku, zmienioną uchwała nr 48/2000 z dnia 18 października 2000 roku.

 

Cel programu:

Wspieranie publikacji i wydawnictw umożliwiających przede wszystkim:

  1) włączanie osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb oraz integrowanie osób niepełnosprawnych poprzez:
   a) odnoszenie się w publikacjach do spraw interesujących zarówno poszczególne grupy osób niepełnosprawnych, jak również dotyczących całego środowiska;
   b) prezentowanie doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów środowisk i osób niepełnosprawnych;
   c) upowszechnianie osiągnięć uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne i kształtowanie świadomości samych osób niepełnosprawnych;
   d) przekazywanie informacji o funkcjonujących rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz o różnych organizacjach pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz.
  2) przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie.  

  Adresatami programu

  Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność wydawniczą, w szczególności o zasięgu ogólnopolskim.

   

  Przedmiot pomocy:

  dofinansowanie kosztów zgodnych z celami programu związanych z publikacją wydawnictw periodycznych ciągłych lub ciągłych nieregularnych - już funkcjonujących w środowisku osób niepełnosprawnych w szczególności, które będą w stanie poszerzyć swój zasięg czytelniczy; również drukowanych pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie:

   1) broszur, informatorów, poradników lub materiałów instruktażowych, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, również drukowanych pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie;
   2) książek naukowych lub popularnonaukowych drukowanych pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie;
   3) literatury pięknej drukowanej pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanej na kasecie, płycie CD, dyskietce, lub w internecie.
   

  Forma pomocy - dofinansowanie. W ramach programu dofinansowane będą koszty:przygotowania materiału do druku (merytoryczne i techniczne (np. koszty matrycy, koszty składu tekstu, w tym Braille'owskiego), przygotowania materiału w formie dyskietki, płyty CD, kasety, przygotowania strony internetowej, papieru i druku, zakupu audiowizualnych nośników informacji (do nagrywania m. in: dyskietki, płyty CD, kasety magnetofonowe i wideo), dystrybucji i kolportażu. Kwota dofinansowania wynosi do 70 % kosztów; jednak w przypadku publikacji i wydawnictw w wersji brajlowskiej kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów.

   

  Realizacja w Biurze i Oddziałach PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów dofinansowania,Sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja)

  Decyzje- Zarząd i Pełnomocnicy Zarządu PFRON

  Decyzje o przyznaniu refundacji kosztów - Pełnomocnicy Zarządu PFRON

  Termin składania ofert - w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

  Środki w 2003 roku - W planie finansowym PFRON na realizację programu w 2003 roku przewidziano kwotę 4 mln