Menu Content/Inhalt
Partner
24.07.2007.

PARTNER - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

   

Tekst jednolity programu: uchwała nr 13/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku

 

Cel programu:

Celem programu jest dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu:

Stowarzyszenia, fundacje, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców działające na rzecz osób niepełnosprawnych (tworzone na podstawie odrębnych przepisów), które posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych; dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań; identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w celu dalszego zatrudniania tych osób; ukierunkowują swoje działania, szczególnie na osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym lub na działalność opiekuńczą i rehabilitacyjną prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnego typu placówkach.

 

Przedmiot pomocy:

Dofinansowanie w szczególności następujących zadań: (prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek; -zorganizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych; o^organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych; (prowadzenie terapii psychologicznej dla osób, które stały się niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w celu łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością; (prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym; (zwiększanie szans zatrudnienia lub utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;o^organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, o charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach; (organizacja giełd pracy i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych; (utrzymanie i szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych; (wyszukiwanie osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej nie pozostających w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w celu poinformowania o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia oraz w zależności od potrzeb udzielenia pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

 

Forma pomocy - dofinansowanie

W ramach programu mogą być dofinansowywane ze środków PFRON koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań wymienionych w programie, z wyłączeniem następujących kosztów, które wnioskodawca finansuje ze środków własnych lub z innych źródeł: wynagrodzenia kadry administracyjnej, usługi pielęgniarsko-medyczne, zagraniczne podróże służbowe, bieżące remonty; konserwacje i naprawy, opłaty i składki, koszty i opłaty bankowe. Kwota wydatkowana ze środków PFRON na zadania wymienione w programie, nie może przekroczyć 80% poniesionych kosztów tych zadań (z wyłączeniem kosztów, które nie mogą być dofinansowywane ze środków PFRON) oraz kwoty przyznanego dofinansowania. W kwocie dofinansowania mogą być uwzględnione środki na zakup sprzętu i urządzeń oraz środki na roboty budowlane i inne zadania o charakterze inwestycyjnym tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

 

Realizacja w Biurze i Oddziałach PFRON(weryfikacja, realizacja, obsługa umów dofinansowania,sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja).

Decyzje- Zarząd i Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Termin składania wniosków:- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2003 roku przez Radę Nadzorczą, termin składania wniosków o zawarcie wieloletniego porozumienia oraz termin składania wniosków o dofinansowanie zadań określonych w porozumieniu zostaną określone w Procedurach realizacji programu.

Środki w 2003 roku -38 mln