Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Ku nowoczesności
Ku nowoczesności
24.07.2007.

Ku nowoczesności

   

Program zatwierdzony uchwałą nr 18/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku. Program będzie realizowany od dnia 1 maja 2003 roku.

 

Cel programu:

Utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej poprzez pomoc finansową na wdrożenie systemów jakości i uzyskanie certyfikatów lub akredytacji (np. laboratoriów) według norm ISO lub norm pokrewnych albo wytycznych pokrewnych z systemami jakości, uzyskiwanie świadectw oceny zgodności (certyfikatów) warunkujących legalną obecność wyrobów na rynkach oraz dobrowolnych świadectw oceny zgodności poprawiających konkurencyjność oferowanych wyrobów na rynkach krajowym i UE oraz innych zagranicznych.

 

Adresaci programu: zakłady pracy chronionej

 

    Refundację kosztów, w ramach obszaru A programu mogą uzyskać zpch, które: (przystąpiły do wdrażania etapami lub wdrożyły system jakości, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dwa lub trzy z ww. wymienionych systemów zarządzania łącznie - w formie zintegrowanej, jeden, dwa lub trzy ww. wymienione systemy zarządzania - łącznie ze specjalistycznymi systemami sektorowymi - również formie zintegrowanej, (przystąpiły lub dokonały akredytacji laboratorium badawczego i certyfikacji zarządzania systemem jakości laboratoriów zgodnie z normami serii PN-ISO 45000 i ISO 17025, przewodnikami ISO/IEC, (rozszerzyły posiadany system o specjalistyczne systemy sektorowe, (posiadają już wdrożone systemy potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/potwierdzeniami oraz udokumentują poniesione w związku z tym wydatki.
    Refundację kosztów w ramach obszaru B programu mogą uzyskać zpch, które: przystąpiły do postępowania dopuszczeniowego na rynek poprzez znakowanie CE, uzyskanie znaku PN, B, Q, "Eko-znak", uzyskanie analogicznych znaków europejskich, np. GS, S, D, N itp. oraz certyfikatów CB i CCA, ENEC, ENEC-EMC, znak Keymark itp.
 

Przedmiot pomocy:

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach obszaru A - na wdrożenie systemów zarządzania jakością, obszaru B - na badania i/lub certyfikację obowiązkową i dobrowolną wyrobów. W ramach obszaru A programu, refundacją mogą być objęte koszty szkoleń (z wyjątkiem kosztów delegacji, przejazdów, wyżywienia i noclegów uczestników szkoleń), doradztwa i konsultacji uprawnionych specjalistów, opracowania księgi jakości, opracowania procedur i instrukcji, nadzoru w okresie wdrażania SJ, auditu wewnętrznego i zewnętrznego, ekspertyz, edycji dokumentów (w tym zakupu oprogramowania ściśle związanego z wdrażanym systemem jakości), uzyskania certyfikatów/potwierdzeń, rozszerzenia certyfikatów oraz istniejącego systemu o specjalistyczne systemy sektorowe. W ramach obszaru B programu refundacją mogą być objęte koszty badania wyrobów, certyfikacji/potwierdzenia zgodności, nadzoru, recertyfikacji.

 

Forma pomocy refundacja

Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie refundacji części kosztów poniesionych przez zakład na realizację zadań wymienionych w programie. Wysokość refundacji kosztów w obszarach A i B programu nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez zakład, oraz iloczynu liczby zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz trzykrotności najniższego wynagrodzenia

 

Realizacja w Oddziałach PFRON PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów o refundację, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja).

Decyzje- Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Przewidywany termin składania wniosków - na bieżąco, w ciągu całego roku.

Środki w 2003 roku - kwota przeznaczona na realizację programu w 2003 roku zostanie określona przez Radę Nadzorczą PFRON, na podstawie odrębnej uchwały, po dacie wejścia w życie programu.