Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
24.07.2007.

Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 14/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku. Program realizowany będzie jedynie do końca 2003 roku.

 

Cel programu:

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zaszła konieczność ujednolicenia zasad udzielanej zakładom pracy chronionej pomocy oraz dostosowania jej form do warunków określonych w wyżej wymienionej ustawie, szczególnie w przypadku zadań realizowanych w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. Programem, który spełnia powyższe warunki jest "Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Program skierowany jest do zakładów pracy chronionej, w których utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest szczególnie trudne ze względu na specyfikę prowadzonej działalności i ponoszone dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu: pracodawcy posiadający status ZPCh, którzy:

 

    1. zatrudniają co najmniej 10 % osób niedowidzących ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na schorzenie narządu wzroku;
    2. zajmują się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego a ich przychód ze sprzedaży tego sprzętu stanowi co najmniej 40 % ogółu przychodu;
    3. posiadają status ZPCh uzyskany przed dniem 01.01.1994 roku, są płatnikami podatku VAT, nie przysługuje im prawo do zwrotu podatku VAT (w związku z zapisem art. 14 a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) i uzyskali wartość sprzedaży netto w sklepach detalicznych nie mniej niż 50 % przychodów netto ogółem w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
 

Program przewiduje pomoc w formie refundacjiczęści kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych:

    1) w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 10 % osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na schorzenie narządu wzroku -refundacja dotyczy osób niedowidzących.
    2) w przypadku pozostałych adresatów programu - refundacja dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych.
Maksymalna kwota przyznanej pomocy jest wyliczana na podstawie parametrów określonych w programie  

Realizacja w Oddziałach PFRON PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów o refundację, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja).

Decyzje- Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Termin składania wniosków: w ciągu roku kalendarzowego - nie więcej niż jeden wniosek w roku.

Środki w 2003 roku W planie finansowym PFRON na realizację programu w 2003 roku przewidziano kwotę 6 mln zł.