Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Pegaz 2003 I
Pegaz 2003 I
24.07.2007.

Pegaz 2003 - Moduł I

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 16/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku. Program składa się z dwóch modułów realizacji.

MODUŁ I - pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje trzy obszary:

  A. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu.
  B. Pomoc w zakupie sprzętu komputerowego.
  C. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 

Cel programu:

Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym - a tym samym umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji. Realizacja programu przyczyni się również do ograniczenia skutków niepełnosprawności i aktywizacji osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji zmniejszenia liczby osób, które z powodu barier w komunikowaniu się oraz transportowych mają trudności z pozyskaniem pracy i osiągnięciem życiowej samodzielności

 

Adresat programu:

 

  obszar A - pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
  obszar B - pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo w przypadku dzieci do 16 lat - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  obszar C - pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; albo w przypadku dzieci do 16 lat - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 

Przedmiot pomocy:

 

  Obszar A - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu;
  Obszar B - zakup sprzętu komputerowego;
  Obszar C - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 

Forma pomocy:- dofinansowanie.

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż:

  1) 10 % ceny w przypadku zakupu sprzętu komputerowego,
  2) 1% ceny w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota udzielonego osobie niepełnosprawnej dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu.

 

Realizacja w Oddziałach PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów dofinansowania, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja)

Decyzje - Pełnomocnicy Zarządu PFRON,

Komisje - ustalają kolejność realizacji wniosków,

Termin składania wniosków - zostanie zawarty w procedurze realizacji programu - prawdopodobnie od maja do końca czerwca.

W planie finansowym PFRON przewidziano kwotę 11,5 mln, w tym 1,5 mln na zobowiązania z umów zawartych do 31.12.1999 r