Menu Content/Inhalt
Telepraca
24.07.2007.

TELEPRACA - pilotażowy program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych, innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne.

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 26/2002 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 czerwca 2002 r.

 

Cel programu:

 

  1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w poszukiwanych zawodach wymagających uzyskania kwalifikowanych umiejętności informatycznych oraz odpowiednio przystosowanych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy stanowisk pracy.
  2. Przeprowadzenie analizy wyników realizacji programu pod względem możliwości upowszechnienia zatrudnienia w systemie telepracy.
 

Adresat programu:

 

  1) Osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub poszukujące pracy, w wieku do 55, które: mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, posiadają minimum wykształcenie średnie, nie posiadają przeciwwskazań do pracy z komputerem.
  2) Pracodawcy zgłaszający gotowość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w systemie telepracy.
 

Przedmiot pomocy:

 

  1) Dofinansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, prowadzącego do uzyskania kwalifikowanych umiejętności informatycznych.
  2) Dofinansowanie kosztu utworzenia stanowiska telepracy dla osób niepełnosprawnych posiadających tytuł kwalifikacyjny ( potwierdzony dyplomem, zaświadczeniem, certyfikatem, świadectwem), uzyskany w efekcie szkolenia.
 

Forma pomocy:- dofinansowanie.

Maksymalny koszt szkolenia jednego uczestnika programu, z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów, wynosi do 7 tyś. zł. Maksymalny koszt utworzenia stanowiska telepracy dla jednej osoby niepełnosprawnej posiadającej tytuł kwalifikacyjny uzyskany w efekcie szkoleń dofinansowanych w ramach programu, wynosi do 30 tyś. zł. W ramach tworzenia stanowiska dofinansowane mogą być następujące rodzaje kosztów: zakupu sprzętu komputerowego, zakupu niezbędnego oprogramowania, zakupu urządzeń pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonywania telepracy, instalacji stałego łącza internetowego.

 

Realizacja w Oddziałach PFRON przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, realizacja i rozliczanie umów, sprawozdawczość.

Decyzje - Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach

Termin składania wnioskówna utworzenie stanowiska pracy do 31.10.2003 r.

W planie finansowym PFRON na realizację programu w 2003 roku przewidziano kwotę 4 mln zł, w tym:

  1,5 mln zł. na dofinansowanie kosztów szkoleń (zobowiązania z roku ubiegłego)oraz tworzenia stanowisk pracy przez osoby indywidualne,
  1,5 mln zł. wydatki inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na tworzenie stanowisk telepracy
  1 mln zł. wydatki inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tworzenie stanowisk telepracy