Menu Content/Inhalt
Student
24.07.2007.

STUDENT - pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym

   

Tekst jednolity programu: uchwała nr 12/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku.

 

Cel programu:

Celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez zdobycie wyższego wykształcenia, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Oprócz bezpośredniej pomocy dla adresatów programu, jego celem ogólnospołecznym jest także przełamanie uprzedzeń pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz unaocznienie osobom niepełnosprawnym, iż sukces zawodowy i życiowy, dzięki wkładowi pracy w naukę oraz pomocy PFRON, jest możliwy mimo niepełnosprawności.

 

Adresat programu:

Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), wpisane na listę studentów szkół wyższych i studiujące w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

 

Przedmiot pomocy:

W ramach programu, ze środków PFRON, mogą być dofinansowywane w szczególności następujące koszty: opłaty za studia, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

Forma pomocy:- dofinansowanie.

Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu studentowi nie może przekroczyć w jednym semestrze pięciokrotności najniższego wynagrodzenia. Maksymalna kwota dofinansowania udzielonego osobie niepełnosprawnej jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu PFRON może przyznać ze środków przeznaczonych na realizację programu stypendium specjalne dla studentów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce, oraz studentów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce i podejmujących naukę na studiach wyższych zagranicznych.Zakres udzielonego dofinansowania uzależniony jest od sytuacji majątkowej studenta, pozytywnych wyników w nauce, kierunku studiów. Wysokość udzielonego dofinansowania uzależniona jest od wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym, wysokości opłacanego przez studenta czesnego, stopnia niepełnosprawności studenta.

 

Realizacja w Oddziałach PFRON (weryfikacja, realizacja, obsługa umów dofinansowania, sprawozdawczość statystyczna i finansowa, korespondencja)

Decyzje - Pełnomocnicy Zarządu PFRON

Termin składania wniosków- wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły wyższej, nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia semestru, który ma zostać objęty dofinansowaniem i nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia tego semestru.

Środki w 2003 roku - 6 mln